شناسنامه رسیدگی به شکایات مناقصات استانی
شناسه خدمت : 10012169104
عنوان خدمت : رسیدگی به شکایات مناقصات استانی
نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
مدارک لازم برای انجام خدمت : مکاتبه شاکی واسناد ومدارک مربوطه
شرح خدمت: رسیدگی به شکایات پیمانکاران درمورد عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات درانتخاب پیمانکار برنده مناقصه
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : رایگان
اداره کل پاسخگو: دفتر فنی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138051230
پست الکترونیکی ostandari@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد- خیابان بهار-چهارراه استانداری- استانداری خراسان رضوی- ساختمان شهید باهنر