نمایش گراف  تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از 200 هزار نفر)