نمایش گراف  صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر (غیر از کلانشهرها)