عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست
۱ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور- لغو دورکاری کرونا- منع ورود کارمندان واکسن نزده- به شماره 39158 مورخ 1400/07/27 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۲ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور- محدودیت ارائه بیش از یک مقطع تحصیلی- به شماره 24168 مورخ 1400/05/09 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۳ ابطال جواز مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی- مورخ 1400/6/13 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۴ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حقوق وظیفه و مستمری بازماندگان- مناطق جنگی- شماره 38/3/16820 مورخ 1400/06/11 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۵ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- مصادیق تنزیل پست سازمانی ایثارگران- شماره 38/3/16906 مورخ 1400/6/13 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۶ تفویض اختیار صدور گواهی جبهه- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور- شماره 84062 مورخ 1400/6/3 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۷ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- برگشت ساعت کاری دستگاه ها از اول شهریور- شماره 38/3/15626 مورخ 1400/5/31 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۸ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- نحوه برگشت از مرخصی استعلاجی کرونا- شماره 38/3/14874 مورخ 1400/5/18 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۹ مصوبه دو جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات-توسعه ، تکمیل و گسترش سلامت الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۰ مصوبه شماره یک جلسه یست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۱ دریافت کارمزد توسط داروخانه ها برای ثبت نسخه الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۲ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- وضعیت قرمز در سه شهر- به شماره 38/3/12296 مورخ 1400/4/19- کرونا معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۳ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه ها تا آخر مرداد- شماره 38/3/12171 مورخ 1400/4/17 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۴ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان از 16 خرداد- به شماره 38/3/8313 مورخ 1400/3/16 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۵ بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی به شماره 2608 مورخ 1400/1/23 و فرم قرارداد معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۶ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- قرمز- به شماره 38/3/1773 مورخ 1400/1/21- کرونا معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۷ سال 1400- نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- نارنجی- به شماره 38/3/939 مورخ 1400/1/14- کرونا معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۸ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی دریافت فایل
۱۹ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- آبی- به شماره 38/3/33149 مورخ 99/11/5- کرونا معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۲۰ آموزش سامانه ثبت و پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶