شماره ردیف شناسه نام شهرستان جمعیت نماد شهرستان تعداد بخش ها مساحت سایت
۱ 1 مشهد 3069941 3 9141.67km2 http://mashhad.khorasan.ir
۲ 2 باخرز 53582 2 1889.14km2 http://bakharz.khorasan.ir
۳ 3 بجستان 30664 2 3792.09km2 http://bajestan.khorasan.ir
۴ 4 سبزوار 319893 3 10137.72km2 http://sabzevar.khorasan.ir
۵ 10 تایباد 108424 2 2929.06km2 http://taiebad.khorasan.ir
۶ 17 خواف 121859 4 9826.99km2 http://khaf.khorasan.ir
۷ 18 بینالود 58483 2 1185.13km2 http://binalood.khorasan.ir
۸ 19 خلیل‌آباد 49111 2 1120.31km2 http://khalilabad.khorasan.ir
۹ 25 خوشاب 37914 2 1764.8km2 http://khooshab.khorasan.ir
۱۰ 26 زاوه 71677 2 2575.43km2 http://zaveh.khorasan.ir
۱ ۲ ۳ ۴