عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست
۱ مصوبه شماره دو جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۲ دستورالعمل درج شناسه ملی سند (شمس) در کلیه مکاتبات دستگاههای اجرایی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۳ بخشنامه ریاست جمهوری، تفسیر بند ج ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم، به شماره 112113 مورخ 1399/10/4 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۴ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، تفسیر بند و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم، شماره 379599 مورخ 1399/9/25 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۵ آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی، متقاضی انتقال از کلان شهرها به شماره ۹۸۷۰۴ مورخ ۹۹/۹/۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۶ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- محدودیت های کرونا- به شماره ۳۸/۳/۲۸۱۰۰ مورخ ۹۹/۹/۲۲- هفته چهارم آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۷ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- محدودیت های کرونا- به شماره 38/3/27277 مورخ 99/9/13- هفته سوم آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۸ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور- محدودیت های کرونا- به شماره 377575 مورخ 99/9/12- هفته سوم آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۹ بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور- محدودیت های کرونا- به شماره 376820 مورخ 99/9/8- هفته دوم آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۰ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- محدودیت های کرونا- به شماره 38/3/26881 مورخ 99/9/9- هفته دوم آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۱ اصلاحیه پیوست نامه وزیر کشور- طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها- کرونا- به شماره ۱۳4600 مورخ ۹۹/۸/۲9- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۲ پیوست نامه دبیرخانه ستاد کرونا استان- مدیریت کرونا به شیوه محله و خانواده محور- به شماره ۳۸/۲۲/۲۵۷۶۹ مورخ ۹۹/۸/۲۸- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۳ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- محدودیت های کرونا- به شماره 38/3/25733 مورخ 99/8/28- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۴ نامه دبیرخانه ستاد کرونا استان- محدودیت های کرونا- به شماره 38/22/25769 مورخ 99/8/28- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۵ بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور- محدودیت های کرونا- به شماره 374899 مورخ 99/8/27- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۶ پیوست نامه وزیر کشور- طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها- کرونا- به شماره 133756 مورخ 99/8/27- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۷ نامه وزیر کشور- طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها- کرونا- به شماره 133756 مورخ 99/8/27- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۸ پیوست نامه کمیته امنیتی ستاد ملی کرونا- وظایف دستگاه های مسئول- به شماره 33759 مورخ 99/8/27- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۹ نامه کمیته امنیتی ستاد ملی کرونا- وظایف دستگاه های مسئول- به شماره 33759 مورخ 99/8/27- اول آذر معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۲۰ بخشنامه معاون توسعه مدیریت و منابع، تغییر ساعت کاری، کاهش مصرف برق از 11 تا 99/5/31 به شماره 38/3/13697 مورخ 99/5/8 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶