عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست
۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۲ آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۳ دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۴ تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرذ نرم افزارهای بومی در مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۵ آیین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد مکانی (GNAF) مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۶ نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۷ قانون جرائم رایانه ای مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۸ قانون تجارت الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۰ دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی دریافت فایل
۱۱ مصوبه کمک های نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان و مستمربگیران دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۲ میزان افزایش مستمری بازنشستگان و مشمولان تأمین اجتماعی در سا دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۳ موسسات مجاز برگزار کننده آزمون آی سی دی ال دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۴ تصویب نامه بند ه ماده واحده قانون بودجه 99 دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 99 دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۶ 45892بخشنامه دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۷ قانون اصلاح محاسبات عمومی دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۸ آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی فرمانداری گناباد دریافت فایل
۱۹ بخشنامه گمرکات اجرایی فرمانداری گناباد دریافت فایل
۲۰ آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی بازارچه های مرزی دریافت فایل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶